Personal tools
You are here: Home People_alt Dr. Jiajin Zhang

Dr. Jiajin Zhang

Location Mainz
E-mail zhangji@uni-mainz.de

 

Employment:
null Project null  Employment starts   Employment ends   Position 
B11 2008/01/07 2009/12/31 temporary member
Document Actions